هاست لینوکس دایرکت‌ادمین خارج

مناسب سایت های حجیم با وبسرویس لایت اسپید و مولتی PHP

نمایش فهرست

3,000 تومان /ماهانه
 • 100MB مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • کاپری 2 زبانه قالب
 • المان موقعیت سرور

میزبانی دایرکت‌ادمین خارج - 100MB

5,000 تومان /ماهانه
 • 200MB مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • کاپری 2 زبانه قالب
 • المان موقعیت سرور

میزبانی دایرکت‌ادمین خارج - 200MB

8,000 تومان /ماهانه
 • 500MB مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • کاپری 2 زبانه قالب
 • المان موقعیت سرور

میزبانی دایرکت‌ادمین خارج - 500MB

10,000 تومان /ماهانه
 • 1024MB مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • کاپری 2 زبانه قالب
 • المان موقعیت سرور

میزبانی دایرکت‌ادمین خارج - 1GB

20,000 تومان /ماهانه
 • 2048MB مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • کاپری 2 زبانه قالب
 • المان موقعیت سرور

میزبانی دایرکت‌ادمین خارج - 2GB

30,000 تومان /ماهانه
 • 5120MB مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • کاپری 2 زبانه قالب
 • المان موقعیت سرور

میزبانی دایرکت‌ادمین خارج - 5GB