سرویس ایمیل اختصاصی

بسته 100MB ایمیل اختصاصی
 • 100 مگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باندماهیانه
 • 100 ایمیل تعداد در 1ساعت
 • نامحدود دریافت ایمیل
 • 1 عدد دامنه اختصاصی
 • اختصاصی پنل مدیریت
 • غیرمجاز ایمیل تبلیغاتی
بسته 500MB ایمیل اختصاصی
 • 500 مگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باندماهیانه
 • 200 ایمیل تعداد در 1ساعت
 • نامحدود دریافت ایمیل
 • 1 عدد دامنه اختصاصی
 • اختصاصی پنل مدیریت
 • غیرمجاز ایمیل تبلیغاتی
بسته 1GB ایمیل اختصاصی
 • 1 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باندماهیانه
 • 300 ایمیل تعداد در 1ساعت
 • نامحدود دریافت ایمیل
 • 1 عدد دامنه اختصاصی
 • اختصاصی پنل مدیریت
 • غیرمجاز ایمیل تبلیغاتی
بسته 2GB ایمیل اختصاصی
 • 2 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باندماهیانه
 • 300 ایمیل تعداد در 1ساعت
 • نامحدود دریافت ایمیل
 • 1 عدد دامنه اختصاصی
 • اختصاصی پنل مدیریت
 • غیرمجاز ایمیل تبلیغاتی
بسته 5GB ایمیل اختصاصی
 • 5 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باندماهیانه
 • 300 ایمیل تعداد در 1ساعت
 • نامحدود دریافت ایمیل
 • 1 عدد دامنه اختصاصی
 • اختصاصی پنل مدیریت
 • غیرمجاز ایمیل تبلیغاتی
بسته 10GB ایمیل اختصاصی
 • 10 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باندماهیانه
 • 300 ایمیل تعداد در 1ساعت
 • نامحدود دریافت ایمیل
 • 2 عدد دامنه اختصاصی
 • اختصاصی پنل مدیریت
 • غیرمجاز ایمیل تبلیغاتی

Powered by WHMCompleteSolution