سرویس DNS اختصاصی

نمایش فهرست

10,000 تومان /سالانه
با استفاده از این بسته میتواند دی ان اس 2 دامنه را مدیریت کنید.

سرویس DNS - بسته یک

20,000 تومان /سالانه
با استفاده از این بسته میتواند دی ان اس 5 دامنه را مدیریت کنید.

سرویس DNS - بسته دو